Kort sammanfattning av Fonden

Fonden är en svensk specialfond vars medel placeras i hedgefonder som har en koppling till de nordiska länderna. Dessa fonder kan ha en placeringsinriktning inriktad mot marknader utanför Norden. Fondens mål är att över tiden uppnå en god och stabil absolut avkastning med låg korrelation mot de nordiska ränte- och aktiemarknaderna. För att uppnå denna målsättning investeras fondens medel i en diversifierad portfölj av hedgefonder. Fonden är en svensk specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler i jämförelse med traditionella värdepappersfonder. Fonden förvaltas av International Asset Management Ltd (IAM) som är en AIF-förvaltare etablerad i Storbritannien och har tillstånd och är reglerad av Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien. Urvalet av hedgefonder som fonden investerar i sker efter en kombinerad kvantitativ och fundamental urvalsprocess som syftar till att identifiera en portfölj av hedgefonder som över tid kan ge god riskjusterad absolut avkastning. Fondens medel placeras i hedgefonder som genomgått en detaljerad fundamental och operationell analys och som uppfyller IAM:s krav på förvaltare av hedgefonder. Viktiga faktorer som ligger till grund för urvalet av hedgefonder som kan ingå i fonden är:

Fondens målgrupp är institutioner, stiftelser, företag och privatpersoner som söker en exponering mot hedgefonder med nordisk koppling. Fondens basvaluta är SEK, och förvaltaren kommer, i den utsträckning det är möjligt, vid varje tidpunkt att använda valutaderivat i syfte att valutasäkra de innehav i fonden som är denominerade i en annan valuta än svenska kronor. Förvaltaren kommer i övrigt inte att placera fondens medel i derivatinstrument. Investeringsfilosofin, med placeringar i flera hedgefonder med olika förvaltningsstrategier, syftar till att uppnå en god riskspridning. Därmed förväntas den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, vara låg. Förvaltaren eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, i normalfallet ska ligga mellan 3-8 procent. Den eftersträvade risknivån kan tillfälligt komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fonden består av flera olika andelsklasser, vilka beskrivs närmare i de olika fonddokumenten.